Äidinkieli

Käytetään monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja: yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä, verkkoympäristöjä ja muita sähköisiä sovelluksia. Äidinkielen tunneilla on paljon kirjallisia ja suullisia esityksiä, etenkin kirjallisuudesta.

bootstrap navbar

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa harjoitellaan opiskelu-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Opiskelussa painotetaan erilaisten tekstilajien kirjoittamista, tutustutaan kirjallisuudenlajeihin, luetaan monenlaisia tekstejä ja opetellaan niiden tulkitsemista. Harjoitellaan kriittistä medialukutaitoa ja vahvistetaan tekstitaitojen osaamista. Kerrataan kielioppiasioita ja kielenhuoltoa. Suomen kielen opiskelun lisäksi tutkitaan Suomessa puhuttavia muita kieliä, suomen sukukieliä ja maailman kieliä. Lisäksi tutustutaan Suomen kulttuuriin ja sitä kautta opitaan ymmärtämään eri kulttuureja. Harjoitellaan vaikuttamisen taitoja puhumisessa ja kirjoittamisessa. Tutkitaan elokuvia, dokumentteja, blogeja ja vlogeja sekä mainoksia. Harjoitellaan asiakirjojen laatimista ja tehdään tutkielma.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä -oppimäärää opiskelevat ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -oppimäärässä halutaan hyödyntää oppilaiden monikielisyyttä.

Opetus toteutetaan siten, että oppilas osallistuu osan oppitunneista äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmään ja osan tunneista S2-pienryhmään. Vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ovat yhteneväiset molemmissa oppimäärissä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kielitaito. Opetusta eriytetään niin, että tarvittaessa opiskellaan kielitaitoon sopivilla materiaaleilla sekä monenlaisten opetusmenetelmien kuten verkkoympäristön ja opetuspelien avulla. S2-opetusta integroidaan myös muihin oppiaineisiin. Tällöin opetuksessa keskitytään eri oppiaineissa vaadittavien tiedonalojen kielten ja tekstilajien tarkasteluun sekä tekstitaitojen opiskeluun kielitietoisesti. Kielen opetuksessa otetaan huomioon kaikki kielen osa-alueet: puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen.

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved